Om Hästveda Hembygdsförening

Vid årsmötet väljer föreningen en ordförande på ett år och en styrelse med åtta ledamöter som väljes på två år, med halva antalet per år för styrelsen ska vara kontiunerlig. Tre suppleanter till styrelsen väljes på ett år. Övriga funktionärer är två revisorer jämte suppleanter som väljes på ett år, liksom en festkommitté med åtta medlemmar som svarar för serveringen vid arrangemang och sammankomster.

För aktiviteter, som byavandringar och film/berättaraftnar, svarar en grupp om fyra personer. När talare eller underhållare ska anlitas är det programkommittén som tar fram lämpliga aktörer, de är fem som väljes för ett år liksom aktivitetsgruppen. Slutligen en valberedning om tre personer jämte två suppleanter för ett år.

Föreningens Fastigheter

Byggnader i Hembygdsparken:
Rävningestugan 1952
Mannarpsgården 1957
Banvaktstugan 1962
Tottarpskvarnen 1966
Stenkeslyckestugan 1970
Mannarps ekonomib. 1975
Scenen 1991
Servicebyggnaden 1993
Småstugorna 1995
Vagnsmuseet 1998

Byggnader i Hästveda:

Backstugan 1993
Bakstugan 1993


Historik

Den 19 april 1949 anordnades ett möte i kommunalhuset i Hästveda. Det gällde bildandet av en hembygdsförening.

Initiativtagaren och folkskolläraren Carl G Persson redogjorde for en hembygdsförenings syfte och uppgifter. Eftersom flertalet av de närvarande var för bildandet av en hembygdsförening tillsattes en interimstyrelse om nio personer. De fick i uppgift att utarbeta stadgar, föreslå årsavgift samt lämplig plats for eventuella byggnader som föreningen kom att uppföra. Hästveda Hembygdsförening bildades officiellt den 21 november 1949.

Till ledamöter i den första styrelsen valdes: Carl G Persson, Eric Åstrand, Assar Hernestam, Helga Roos, John, Lilja, Augusta Elmström, Karl B Olsson, Sigurd Lindahl och Ivar Persson.

Föreningen har idag ca 300 medlemmar. Sedan många år bedrivs vandrarhemsverksamhet i föreningens stugor. 1986 övernattade över 1100 turister i hembygdsparkens stugor.